IISc Bangalore

Staff

Anusuya M  Biksham B Deepa PR
Jayaraj Lakshmidevi  Lavanya AB
Manjunatha R Manjushree Rajagopal K
Ramamurthy C V Ramesh Babu R Revathy R
Sampath Kumar C Shashikala B S Sheshadri K S
Sreeja D Sridevi N Suresh Kumar R
Uma Devi RP Vishnuvardhan