IISc Bangalore

Former Chairmen

V.M. Ghatge 1942 – 1945
R.G Harris 1945 – 1948
O.G. Tiet Jens 1948 – 1955
S. Dhawan 1955 – 1963
C.V. Joga Rao 1963 – 1969
T.N. Krishna Swamy 1969 – 1980
V.K. Jain 1980 – 1983
R. Narasimha 1983 – 1984
S. Durvasula 1984 – 1989
A.V. Krishna Murty 1989 – 1995
H.S. Mukunda 1995 – 1999
B. Dattaguru 1999 – 2003
B.N. Raghunandan 2003 – 2009
M. Seetharama Bhat 2009 – 2012
Debasish Ghose 2012 – 2015
S. Gopalakrishnan 2015 – 2019