IISc Bangalore

Liquid sheet breakup in gas-centered swirl coaxial atomizers